سخنگو و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت ۰۱ تیر ۱۳۹۸

کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا در گفت وگو با سخنگو و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ایرج حریرچی  اظهار داشت: هزینه های فقرزای سلامت در کشور به نسبت کشورهای مشابه و متوسط جهانی کمتر است اما همین مقدار هم نباید باشد. وی با تشریح برخی از اهداف […]

کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت ۰۱ تیر ۱۳۹۸

کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا در گفت وگو با سخنگو و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ایرج حریرچی  اظهار داشت: هزینه های فقرزای سلامت در کشور به نسبت کشورهای مشابه و متوسط جهانی کمتر است اما همین مقدار هم نباید باشد. وی با تشریح برخی از اهداف […]

کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت ۰۱ تیر ۱۳۹۸

کاهش ۵۱ صدم درصد هزینه های فقرزای سلامت

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا در گفت وگو با سخنگو و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ایرج حریرچی  اظهار داشت: هزینه های فقرزای سلامت در کشور به نسبت کشورهای مشابه و متوسط جهانی کمتر است اما همین مقدار هم نباید باشد. وی با تشریح برخی از اهداف […]